fbpx
De provincie Zuid-Holland heeft EVConsult gevraagd om, voorafgaand aan het opstellen van het Programma van Eisen voor het nieuwe contract Personenvervoer over Water Rotterdam-Drechtsteden, een onderzoek uit te voeren naar de (on)mogelijkheden voor toekomstige inschrijvende partijen om laad- en tanklocaties voor elektrisch aangedreven schepen te realiseren. De focus ligt hierbij op  het verduurzamen van personenvervoer over water.

EVConsult heeft allereerst een selectie gemaakt van de te onderzoeken locaties. Hierbij is gekeken naar zowel huidige als nieuw te ontwikkelen haltes. Vervolgens zijn deze haltes getoetst ten aanzien van ruimtelijke en stedenbouwkundige inpasbaarheid bij de verschillende gemeenten en andere grondeigenaren. Tot slot is voor de locaties, in samenwerking met de netbeheerder, onderzocht of het realiseren van de netaansluiting mogelijk is en welke kosten hiermee gemoeid zijn.

Het resultaat van deze opdracht is een overzicht van de (on)mogelijkheden om op de onderzochte locaties laadinfrastructuur te realiseren door toekomstige inschrijvende partijen. Dit overzicht wordt door de provincie Zuid-Holland meegestuurd met de uitvraag, waardoor inschrijvende partijen hiermee rekening kunnen  houden in hun Plan van Aanpak.

Het onderzoek van EVConsult heeft ervoor gezorgd dat de provincie Zuid-Holland realistische inschrijvingen ontvangt, waarin de focus ligt op duurzaam en optimaal personenvervoer over water.