fbpx
De provincie Noord-Brabant heeft zich ten doel gesteld om te groeien naar 100.000 elektrische voertuiten in 2020. In dit kader heeft de provincie het consortium EVConsult, Rebel en TU/e gevraagd om in coproductie met key stakeholders kwartier te maken voor de Brabantse proeftuin waarin stimuleringsmaatregelen en acties op het vlak van lobby en organisatie resulteren in markt gedreven business cases en uiteindelijk opschaling van EV in combinatie met duurzame energie.

In coproductie met key stakeholders heeft het consortium EVConsult, Rebel en TU/e een plan van aanpak opgesteld. Dit plan beschrijft concrete maatregen en acties om de groei naar 100.000 EV te realiseren in de periode 2017-2020. Het plan bevat onder meer ‘quick wins’ en projecten die opschaling stimuleren vooruitlopend op aanpassingen in wet- en regelgeving en fiscaliteit. Onderdeel van het plan van aanpak zijn een maatschappelijke kosten-batenanalyse, lobbyagenda, governancestructuur en monitoringsplan.

Het kwartiermaken heeft geleid tot een plan van aanpak om de groei naar 100.000 EV in 2020 te bevorderen. Op basis van dit plan vindt besluitvorming plaats door Gedeputeerde Staten en Enexis Groep over de financiering en samenwerking ten aanzien van de uitvoeringsfase. Dit Plan van Aanpak dient tevens als input voor besluitvorming van andere key stakeholders over hun rol en inzet.