fbpx
Persbericht: Laadtarieven en prijstransparantie elektrisch rijden
Amsterdam, woensdag 5 augustus 2020 – De markt voor elektrisch vervoer, laadinfrastructuur en dienstverlening is in Nederland het verst ontwikkeld in Europa. Daarbij is het passend om in dienstverlening aan EVrijders prijstransparantie te bieden. De laadprijzen voor elektrische auto’s zijn op dit moment nog onvoldoende transparant en geldende wetgeving wordt niet altijd nageleefd. Betrokken aanbieders zijn aan zet om gezamenlijk prijstransparantie te realiseren.

Dat blijkt uit het Onderzoek & implementatieplan prijstransparantie, waar het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) onderzoeksbureaus EVConsult en CE Delft opdracht toe heeft gegeven. Samen met de sectororganisatie eViolin, en met betrokkenheid van brancheverenigingen DOET en NVDE en de vereniging elektrisch rijders (VER) is er een goed onderbouwd inzicht gekregen in de problematiek, en zijn concrete vervolgacties opgesteld. In opdracht van de stuurgroep van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL, bestaande uit landelijke en decentrale overheden, netbeheerders, en het NKL) neemt het NKL het initiatief om samen met andere branchepartijen de acties voor prijstransparantie voor de EV-rijder uit te voeren.

Bert Klerk, voorzitter van de NAL-stuurgroep: ‘Nederland staat voor een grote veranderopgave in mobiliteit. We gaan naar een wagenpark van 1,9 miljoen elektrische personenvoertuigen in 2030. De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is opgesteld om ervoor te zorgen dat de laadinfrastructuur geen drempel vormt in de uitrol van elektrisch vervoer. Altijd met de EV rijder in het vizier.  Aangezien particuliere aankoop van elektrische auto’s steeds verder zal toenemen zijn duidelijke en transparante prijzen van laden een absolute voorwaarde. De komende tijd werken wij met alle betrokken partijen samen om dit de norm te laten zijn’.

Een open markt om elektrisch rijden te simuleren

Een open en transparante markt is van belang om de groei van elektrisch rijden te stimuleren. Dit versterkt niet alleen de positie van de consument maar levert tevens een gelijk speelveld voor aanbieders. Het is wettelijk verplicht dat een consument helder wordt geïnformeerd over de prijs van een product of dienst. Eindconsumenten en marktpartijen weten vaak niet waar zij aan toe zijn op het moment dat zij hun elektrische auto willen opladen. De laadprijzen zijn niet altijd beschikbaar en een overzicht na afloop ontbreekt nog wel eens. Daarnaast roepen verschillen in prijzen tussen locaties en laadpassen vragen op over prijstransparantie.

Knelpunten ‘code of conduct’

De eerste stappen zijn in 2019 door eViolin gezet, door in hun ‘code of conduct’ vast te leggen dat laadexploitanten en laaddienstverleners alle tarieven zonder verborgen kosten realtime met elkaar uitwisselen én beschikbaar moeten stellen aan de EVrijder. Deze code of conduct wordt nog niet op alle punten gehaald.

De laadmarkt bestaat uit een complexe keten van aanbieders. Uit het onderzoek blijkt dat binnen de gehele keten onduidelijkheid bestaat over verantwoordelijkheden rondom prijstransparantie en welke partijen wet- en regelgeving moeten naleven. Daarnaast kunnen er op het gebied van handhaving verbeteringen doorgevoerd worden. Ook wordt er tot op heden nog onvoldoende voldaan aan nationale en internationale wet- en regelgeving.

De onderzoekers concluderen verder dat er technisch geen belemmeringen zijn om consumenten zowel voor- als achteraf inzicht te geven in laadtarieven. Ook is de verwachting dat de markt transparanter wordt bij verdere groei van het elektrisch rijden en voortschrijdende technieken. Denk daarbij aan het gebruik van apps, displays op reguliere palen of direct betalen bij de laadpaal.

Actieplan

Op basis van het uitgevoerde onderzoek zijn een aantal concrete maatregelen opgenomen om prijstransparantie op laadpunten op korte termijn te verbeteren. Bouwstenen bestaan onder andere uit een ‘nulmeting’ en een jaarlijkse benchmark door een onafhankelijke partij, zodat objectief kan worden vastgesteld of prijstransparantie bij laadpunten aan het verbeteren is en wat aandachtspunten zijn. Daarnaast worden nog andere maatregelen aangereikt zoals het instellen van een klachtenloket, het strikter handhaven van (wettelijke) afspraken en het als marktpartijen breed en publiekelijk omarmen van prijstransparantie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Roland Ferwerda, directeur NKL Nederland, rferwerda@nklnederland.nl, tel +31 (0)6 11534267
Tim van Beek, Oprichter en eigenaar EVConsult, t.vanbeek@evconsult.nl, tel. +31 (0)6 16352943
Han Schouten, persvoorlichter CE Delft, schouten@ce.nl, tel, +31 (0)15 2150195

Eindrapport Prijstransparantie

Noot voor de redactie:

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur is een breed gedragen meerjarige beleidsagenda met de ambities en acties voor laadinfrastructuur in Nederland. Meer informatie is te vinden op www. agendalaadinfrastructuur.pleio.nl

Het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) is een samenwerkingsverband dat zich inzet voor snelle uitbreiding van een kostenefficiënt en toekomstbestendig laadnetwerk voor elektrisch vervoer. Meer informatie is te vinden op www.nklnederland.nl.

EVConsult is een onafhankelijk adviesbureau, gespecialiseerd in elektrisch vervoer en laadinfrastructuur. Sinds 2008 is EVConsult actief in zowel binnen- als buitenland, met het doel om de transitie naar zero emissie mobiliteit te versnellen. Meer informatie is te vinden op www.evconsult.nl.

CE Delft is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau, gespecialiseerd in het
ontwikkelen van structurele en innovatieve oplossingen van milieuvraagstukken. Kenmerken van CE Delft-oplossingen zijn: beleidsmatig haalbaar, technisch onderbouwd, economisch verstandig maar ook maatschappelijk rechtvaardig. De meest actuele informatie van CE Delft is te vinden op www.ce.nl.