fbpx
Hoe geef je elektrisch vervoer een prominente plaats op de gemeentelijke beleidsagenda? Door college en raad te overtuigen met een heldere laadvisie. Nijmegen stelde de laadvisie samen met EVConsult op. Beleidsadviseur Thomas van der Hulst constateert dat hij daarmee zowel het gemeentebestuur als de ambtenaren in beweging heeft gekregen.

Het elektrisch vervoer groeit onstuimig, de tijd dat je als gemeente achterover kon leunen en de ontwikkelingen op hun beloop kon laten, is voorbij. Dat constateert Van der Hulst ook. ‘We zijn een redelijk grote stad, we moeten er wat mee. Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht ontstaan er nieuwe kansen om de urgentie uit de opgestelde laadvisie op te nemen in coalitieakkoorden.’

Waardevolle combinatie

Maar om elektrisch vervoer op de (beleids)agenda te krijgen, heb je ter onderbouwing wel een helder, overtuigend en deskundig verhaal nodig, meent Van der Hulst. Een laadvisie. ‘Als het alleen maar het verhaal is van mij of van één wethouder, dan krijg je de rest van het college en de raad niet over de streep.’

Voor het opstellen van de laadvisie wendde hij zich tot EVConsult. ‘Vanwege hun specialisatie. Ze beschikken over technische kennis en marktkennis. Ze hebben toegang tot enorm veel data en hebben ervaring opgedaan met een grote diversiteit aan projecten. Die combinatie binnen één bureau is heel waardevol gebleken.’

Knikkers in patroon

Het product van de samenwerking was een helder stuk, aldus Van der Hulst: logisch, begrijpelijk en goed onderbouwd. ‘De hele redeneerlijn is nu helder: wat gebeurt er op landelijk niveau, wat is vervolgens de opgave voor de stad en hoe wil je dat we die als Nijmegen gaan invullen. Op welke doelgroepen concentreren we ons? Wat doen we met de private initiatieven, hoe past zero emissie stadslogistiek hierin? Over twee jaar actualiseren we de laadvisie, dus je hebt tijd genoeg om bij te sturen. Bijvoorbeeld op ontwikkelingen op het gebied van accu’s en laden.’

Ook zijn de raakvlakken met andere beleidsvelden duidelijker geworden: ‘We kunnen aanhaken op de parkeernota en het zero emissie-beleid, afstemmen met andere elektrische energie stromen zoals in de warmtetransitie. Alles wordt nu eenvoudiger omdat we een dossier opbouwen en weten wat we willen. Binnen de gemeente was de kennis versnipperd, mensen waren op verschillende afdelingen vanuit meerdere invalshoeken met het onderwerp bezig. Nu liggen de losse knikkers in een patroon en begint de totale opgave inzichtelijk te worden.’

Vervoer van de toekomst

Het college heeft de laadvisie vastgesteld, waarmee het een stuk van de hele gemeente is geworden. We hebben nu een krachtig instrument in handen om binnen de eigen organisatie en ook daarbuiten gefundeerd richting te geven aan de ontwikkeling van laadinfrastructuur. ‘Intern fungeert de laadvisie als motivator, want er is helder opgeschreven waar het om draait.’

Opvallend is dat de laadvisie ook laat zien dat elektrisch vervoer de toekomst is. ‘Mensen zijn vaak nog sceptisch, denken dat rijden op waterstof misschien een beter alternatief is. Of dat elektrisch vervoer net zo vervuilend is als een verbrandingsmotor vanwege de accu’s. Voor mij staat de toekomst van elektrisch vervoer als een paal boven water, maar ik heb nu harde cijfers om dat te onderbouwen, opgesteld door experts.’

Plaatsingsvisie

In oktober neemt de raad een besluit over het budget. Altijd spannend, maar Van der Hulst is optimistisch. ‘Daarna kunnen we de organisatie verder gaan inrichten. Nu is de keten nog vrij dun. Ook dat heeft EVConsult in de visie opgenomen: wat is nodig om de organisatie in te richten, hoeveel fte en welk budget nodig is om de verschillende stappen en maatregelen uit te werken.’

De prioriteit ligt wat hem betreft bij het uitrollen van laadpalen op straat. ‘De laadvisie is nog van een vrij hoog abstractieniveau, we moeten hem nog concreter maken. En dat is onze volgende stap: een plaatsingbeleid opstellen.’