fbpx
BLOG#2 – door Zita Koks

De enorme stijging van de energieprijzen is voor iedereen voelbaar. Dat is aan de laadpaal niet anders. Er zijn laadpalen in de openbare ruimte waar met vaste tarieven wordt gewerkt. Daar komen Charge Point Operators (CPO’s) nu in het nauw. Gevolg kan zijn dat de service in het geding komt als er geen actie wordt ondernomen. EVConsult pleit voor eerlijke prijzen en afspraken voor iedereen: de berijder, de CPO en de concessiehouder. Zowel als prijzen stijgen, maar ook als er een daling volgt.

In veel concessiegebieden voor publieke laadpalen voor elektrische voertuigen zijn afspraken gemaakt voor een vaste laadprijs voor de e-rijder. Deze afspraken komen voort uit de situatie waarin energieprijzen weliswaar fluctueerden, maar nooit zo uit de band sprongen als nu het geval is. Bovendien laat de toekomst van deze prijzen zich niet voorspellen en de afspraken tussen concessiehouders en CPO’s staan vaak voor zeven tot tien jaar vrijwel vast. Door de prijzen niet te indexeren naar realistische maatstaven, kan dat ongewenste situaties opleveren voor alle partijen. Het raakt de CPO direct in de portemonnee, maar de gevolgen daarvan zijn ook nadelig voor concessiehouders, berijders en zelfs het Rijk. Het is geen gezond business model als een CPO door vaste prijzen aan de paal op lange termijn veel zelf bij moet leggen op de kWh-prijs of veel risicopremies moet inprijzen. Ook al zijn die afspraken nu eenmaal zo gemaakt, niemand had de mate van deze energiecrisis kunnen voorzien. Het serviceniveau van de CPO gaat er vroeg of laat van achteruit.

Thuisladers gaan de straat op

Een opvallend gevolg is bijvoorbeeld ook dat elektrisch rijders die normaal altijd thuis laden, nu in de publieke ruimte gebruik maken van een laadpaal. Die vaste laadprijs op straat is inmiddels lager dan de energiekosten van de laadpaal thuis. Ook de prijzen van snelladers zijn variabel en die laadprijzen zijn conform de energieprijs hard gestegen, waardoor meer gebruik gemaakt wordt van de ‘normale’ laders in de openbare ruimte. Op die manier loopt het net vol met berijders die eigenlijk ergens anders moeten en kunnen laden. Een ongewenste druk op het netwerk die kan worden voorkomen.

Indexeren op basis van realistische index

Vanuit redelijkheid stelt EVConsult dat het goed is om als gemeente of concessiegebied te kijken naar een tussentijdse indexatie van de vaste laadprijs. Daarbij moet ook naar de opbouw van de prijs gekeken worden. We willen als branche de marktconformiteit, continuïteit en kwaliteit van de laadinfrastructuur behouden en het laadnetwerk de komende jaren verder uitbreiden. Daarom is het goed om samen rond de tafel te gaan zitten en nieuwe, goede afspraken te maken voor de lange termijn. Want met één keer de prijzen aanpassen is het probleem niet opgelost. Wij zien meer in regelmatig indexeren, zodat er altijd een eerlijke prijs wordt betaald: zowel als het duurder wordt, maar ook goedkoper. Bovendien wordt vaak geïndexeerd aan de hand van het algemeen prijspeil of de cao-lonen. Dit zou een indexatie aan de hand van de energieprijs moeten zijn, inclusief belastingen. De BTW op energie wordt verlaagd, de energiebelasting is al verlaagd en de verwachting dat de prijs voor de netaansluiting omhoog gaat. Die prijsaspecten moeten ook in een indexatie worden verwerkt. Kortom: indexatie moet eerlijk zijn.

Risicopot voor tegenvallers én innovaties?

Voor CPO’s, gemeenten en concessiegebieden met een lopend langetermijncontract, is nu het moment om te kijken naar een tussentijdse indexatie.. Wij raden CPO’s die in de knel komen met hun contract aan om de overeenkomst te bekijken en met de concessiehouder nieuwe en redelijke afspraken te bespreken. Het is raadzaam om in die nieuwe afspraken op te nemen hoe vaak er geïndexeerd wordt en op basis waarvan. Zodat de uitkomst ertoe leidt dat een CPO kan rondkomen en een gezond bedrijf kan runnen, concessiegebieden de uitrol van de laadinfrastructuur kunnen continueren en berijders een eerlijke prijs betalen. Behalve het tussentijds aanpassen van de contracten, is meer mogelijk om dit probleem het hoofd te bieden. Om de uitgestippelde route van de energietransitie te kunnen blijven volgen kan ook vanuit de overheid enige actie verwacht worden. CPO’s werkten aan de hand van een stabiel businessmodel, dat nu juist veel onzekerheid biedt. Een risicopot was dan ook nooit nodig. De overheid heeft er echter veel belang bij dat de uitrol en het gebruik van laadinfrastructuur door blijven gaan volgens plan. Een landelijke of gemeentelijke risicopot kan uitkomst bieden bij een verscheidenheid aan risico’s in de lopende, maar ook de nieuwe contracten. Een prijsstijging kan op deze manier dus ook door een gemeente of de overheid worden opgevangen.

Goedkoper dan benzine of diesel

Om de energietransitie niet uit het oog te verliezen, is het wel verstandig om elektrisch rijden te allen tijde goedkoper te houden dan het tanken van benzine of diesel. Dan is het dus wenselijk om een cap op de laadprijs te stellen, waarbij de overheid alles boven dat maximale bedrag betaalt om elektrisch rijden aantrekkelijk te houden. Bij het opstellen van nieuwe contracten is het droomscenario om de prijs volledig los te laten. Een realtime energieprijs is het eindstation en leidt bovendien tot de meest duurzame energieopties. De CPO bepaalt, binnen de gemaakte afspraken over de prijsopbouw, de prijs. CPO’s en gemeenten of concessiehouders kunnen ook samen een risicopot opstellen waaruit tegenvallers betaald kunnen worden, maar ook innovaties gefinancierd. Vaker indexeren met 100% flexibiliteit als wens.

Communicatie naar e-rijders is key

Bij het doorvoeren van prijswijzigingen is goede communicatie naar berijders toe cruciaal. Bij tanken is duidelijk aan de pomp te zien hoeveel een liter brandstof kost, maar bij laadpalen werkt dat anders. Op meerdere kanalen is duidelijke communicatie nodig. Onder andere in de laadpaal-apps en communicatiekanalen van gemeenten en concessiegebieden.

EVConsult kan helpen bij het reviewen van bestaande contracten en bemiddelen. Wie vastloopt binnen bestaande afspraken kunnen wij op weg helpen. Voor alle partijen is een prettig voortzetten van de samenwerking prioriteit. EVConsult werkt met alle partijen in de markt en kan op die manier onafhankelijk het evenwicht herstellen in de keten. Ook bij het aangaan van nieuwe contracten kunnen wij helpen. Zo bekijken we waar de prijs uit bestaat, hoe er eerlijk geïndexeerd kan worden en op basis waarvan, maar ook welke risico’s er gelden voor de business case en hoe daar contractueel mee om te gaan. Vragen? Schroom niet om contact op te nemen.

Achtergrond lichtgrijs