fbpx

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdrachtgever:     de partij die opdracht heeft gegeven tot het verlenen van diensten;
  • Opdrachtnemer:   de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EV Consult B.V.;
  • Overeenkomst:     de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt tot het verrichten van diensten, deel – en/of vervolgopdrachten mede daaronder begrepen.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever betreffende door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of te verrichten diensten.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Overeengekomen afwijkingen in de algemene voorwaarden gelden slechts eenmalig voor het betreffende geval waarvoor de afwijking is overeengekomen.

2.3 Indien enig onderdeel van deze algemene voorwaarden vernietigd of nietig verklaard mocht worden, laat dat de geldigheid van de overige onderdelen onverlet. Het nietige en/of vernietigde deel zal worden geconverteerd in een wel geldig deel voor zover dat mogelijk is in de geest van het nietige en/of vernietigde deel.

 

Artikel 3 Kennisname algemene voorwaarden

3.1 Deze algemene voorwaarden zullen aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld door het plaatsen van de algemene voorwaarden op de website van Opdrachtgever: evconsult.nl/algemenevoorwaarden

 

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen:

a. op het moment waarop een door Opdrachtnemer gedaan aanbod door Opdrachtgever uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk is aanvaard;

b. indien de door Opdrachtgever verstrekte opdracht niet is voorafgegaan door een aanbod van Opdrachtnemer, op het moment waarop Opdrachtnemer met de uitvoering van die opdracht een aanvang heeft gemaakt.

Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op een andere wijze en/of op een ander tijdstip tot stand is gekomen.

4.2 Het in artikel 4.1 onder a bedoelde aanbod is gebaseerd op de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie en wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.3 Een aanbod van Opdrachtnemer geschiedt vrijblijvend en kan worden herroepen ook nog nadat het is aanvaard, mits de herroeping onverwijld na ontvangst van de aanvaarding geschiedt.

4.4 Alle door Opdrachtnemer in aanbiedingen genoemde bedragen betreffen een inschatting van de kosten. Indien de factuurwaarde deze inschatting te boven gaat, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover inlichten. Overschrijdingen van de inschatting die kleiner zijn of gelijk aan 10% van het totaalbedrag hoeven niet vooraf te worden gemeld, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.5 Artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. Dit betekent dat als de aanvaarding van een door Opdrachtgever gedaan aanbod afwijkt van het gedane aanbod, geen overeenkomst tot stand komt, ook al wijkt de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten af van het aanbod.

4.6 De Overeenkomst wordt op projectbasis aangegaan, derhalve voor bepaalde tijd.

 

Artikel 5 Benodigde informatie

5.1 Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer tijdig alle informatie te verstrekken, die Opdrachtnemer naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de Opdracht nodig heeft. Opdrachtgever is voorts gehouden Opdrachtnemer uit eigen beweging tijdig alle informatie te verstrekken, waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de Opdracht van belang is of kan Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

5.2 De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door Opdrachtnemer verzocht. Indien de informatie niet of niet tijdig worden verstrekt, is Opdrachtnemer bevoegd de (verdere) uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten/of te beëindigen.

5.3 Indien de uitvoering van de Opdracht wordt vertraagd doordat Opdrachtgever zijn/haar in de artikelen 5.1 en 5.2 genoemde verplichtingen niet (tijdig) nakomt, dan wel de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 5.2 bepaalde, dan zijn alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van Opdrachtgever en is Opdrachtnemer bevoegd (een) (extra) vergoeding(en) voor de daardoor noodzakelijk geworden (extra) diensten in rekening te brengen.

 

Artikel 6 Uitvoering van de Opdracht

6.1 Opdrachtnemer zal de krachtens de Overeenkomst te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren volgens de normen zoals die gelden binnen de branche waarin Opdrachtnemer werkzaam is.

6.2 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Opdrachtnemer te zijn gegeven en niet aan Opdrachtnemer verbonden personen. De werking van artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.3 Opdrachtnemer bepaalt door welke derden/personen de opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer staat er voor in dat de door haar ingeschakelde derden/personen over voldoende kennis en ervaring beschikken voor een deugdelijke uitvoering van de opdracht.

6.4 Opdrachtnemer is bevoegd de derden/personen waardoor de opdracht wordt uitgevoerd te wijzigen gedurende de uitvoering van de opdracht indien zij dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk acht.

6.5 De door Opdrachtnemer genoemde termijnen voor de uitvoering van de opdracht zijn steeds richttermijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit aard, inhoud of strekking van de opdracht voortvloeit dat die termijnen een definitief karakter hebben.

6.6 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht ten behoeve van Opdrachtgever meer of andere diensten zijn verricht dan waartoe de opdracht is verstrekt en deze diensten zijn verricht ter voldoening aan de voor Opdrachtnemer uit artikel 6.1 voortvloeiende verplichtingen, is Opdrachtnemer bevoegd die diensten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 7 Geheimhouding

7.1 Opdrachtnemer is verplicht, zowel gedurende de looptijd van de opdracht als na beëindiging daarvan, strikte geheimhouding te betrachten omtrent alle aangelegenheden van Opdrachtgever. Alle correspondentie, documenten, berekeningen en/of andere zaken, ongeacht het soort gegevensdrager en met inbegrip van kopieën daarvan, die betrekking hebben op de Opdrachtgever, die Opdrachtnemer in het kader van de opdracht onder zich heeft of krijgt, zijn en blijven eigendom van de Opdrachtgever en worden bij beëindiging van de opdracht terstond door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld.

7.2 De geheimhoudingsplicht geldt niet tegenover de bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

7.3 Opdrachtnemer is gehouden de voor haar uit artikel 7.1 voortvloeiende verplichtingen eveneens op te leggen aan de door hem ter uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

7.4 Opdrachtgever is zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer niet bevoegd aan derden op welke wijze dan ook informatie te verstrekken omtrent de specifiek inhoudelijke aspecten van de uitvoering van de opdracht, daaronder mede begrepen de wijze waarop en de middelen waarmee de opdracht wordt uitgevoerd.

 

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1 De rechten met betrekking tot alle (geestes)producten, die door Opdrachtnemer in het kader van de opdracht worden gebruikt, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Opdrachtgever dient deze rechten te allen tijde te respecteren.

8.2 Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt ten behoeve van Opdrachtgever en mogen door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

8.3 Het is Opdrachtnemer toegestaan om de producten die door Opdrachtnemer in het kader van de opdracht worden ontwikkeld in een portfolio te presenteren aan derden, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie kenbaar wordt gemaakt.

 

Artikel 9 Vergoeding

9.1 Opdrachtnemer ontvangt van Opdrachtgever een vergoeding voor de door haar verrichte diensten; deze vergoeding is exclusief omzetbelasting en andere kosten. De verschuldigdheid van de vergoeding is niet afhankelijk van de resultaten van de krachtens de Opdracht verrichte diensten.

9.2 De vergoeding voor de krachtens de Overeenkomst door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden zal worden berekend op basis van de aan die werkzaamheden bestede tijd vermenigvuldigd met het door Opdrachtnemer gehanteerde uurtarief, tenzij anders is overeengekomen.

9.3 Opdrachtnemer is bevoegd maandelijks (tussentijds) te factureren, of frequenter indien vooraf overeen gekomen.

9.4 In voorkomend geval maken onkosten en/of declaraties van derden onderdeel uit van de door Opdrachtnemer te ontvangen vergoeding. Indien deze onkosten en/of declaraties na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voorafgaand aan de voltooiing van de opdracht wijzigen ten opzichte van de begrootte bedragen, is Opdrachtnemer bevoegd de vergoeding dienovereenkomstig aan te passen.

9.5 Bij voortijdige beëindiging van de opdracht door Opdrachtgever, om welke reden dan ook, is Opdrachtgever gehouden tot algehele betaling van alle tot aan die beëindiging verschuldigde vergoedingen (inclusief alle kosten).

 

Artikel 10 Betaling

10.1 Betaling van de door Opdrachtnemer toegezonden facturen dient binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige verrekening, opschorting en/of korting, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10.3 Indien een factuur niet binnen de in artikel 10.1 genoemde termijn door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is voldaan en Opdrachtgever, ook na daartoe door Opdrachtnemer te zijn aangemaand, niet als nog heeft betaald, is Opdrachtnemer bevoegd, onverminderd haar overige rechten, de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

10.4 Alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn direct opeisbaar indien en zodra:

  • het faillissement/de surseance van betaling van Opdrachtgever is of wordt aangevraagd;
  • beslag wordt gelegd op (een deel van het) vermogen van Opdrachtgever;
  • de onderneming van Opdrachtgever (gedeeltelijk) wordt verkocht of beëindigd;
  • de (in)directe zeggenschap in Opdrachtgever wijzigt.

10.5 In het geval dat een vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever opeisbaar is, is Opdrachtgever over de verschuldigde vergoeding de wettelijke handelsrente verschuldigd, zulks over de periode vanaf de uiterste dag van betaling tot aan de dag van algehele voldoening.

10.6 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter betaling van in de eerste plaats alle verschuldigde kosten, in de tweede plaats van alle uit hoofde van artikel 10.5 verschuldigde rente en in de derde plaats van de opeisbare factuurbedragen.

10.7 Alle in redelijkheid door Opdrachtnemer in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

10.8 Indien de opdracht door meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk is gegeven, zijn zij, indien en voor zover de diensten ten behoeve van hen gezamenlijk zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen.

10.9 Opdrachtnemer is bevoegd ten behoeve van Opdrachtgever vervaardigde of bewerkte stukken of bescheiden onder zich te houden totdat Opdrachtgever alle in verband met de uitvoering van de opdracht of de (voortijdige) beëindiging van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen heeft voldaan.

 

Artikel 11 Non-wervingsbeding

11.1 Opdrachtgever stemt ermee in dat gedurende een periode van 12 maanden na beëindiging van de samenwerking, Opdrachtgever geen werknemers van Opdrachtnemer zal werven, aannemen of op enigerlei wijze proberen aan te moedigen om de arbeidsrelatie met Opdrachtnemer te beëindigen.

11.2 Bij schending van de bepaling in 11.1 stemt Opdrachtgever ermee in een schadevergoeding te betalen aan Opdrachtnemer in overeenstemming met de door Opdrachtnemer geleden schade, waaronder maar niet beperkt tot wervingskosten en verlies van productiviteit en omzet.

 

Artikel 12 Klachten

12.1 Opdrachtgever is gehouden klachten met betrekking tot de door Opdrachtnemer verrichte diensten en/of het factuurbedrag schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken binnen dertig (30) dagen na de verzenddatum van hetgeen naar aanleiding waarvan hij/zij wenst te klagen, dan wel onverwijld nadat hij hetgeen waarover hij/zij wenst te klagen heeft ontdekt. In het laatste geval dient Opdrachtgever aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij/zij wenst te klagen redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken.

12.2 Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn/haar betalingsverplichtingen wegens klachten.

12.3 Indien en voor zover Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer terecht klaagt, is Opdrachtnemer bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende diensten voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij een gedeelte van de reeds betaalde vergoeding te restitueren zonder verdere uitvoering aan de opdracht te geven.

12.4 Indien Opdrachtgever niet binnen de door artikel 12.1 gestelde termijn heeft geklaagd, vervallen al zijn/haar rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij/zij heeft geklaagd of binnen die termijn had kunnen klagen.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever, die het rechtstreekse gevolg is van een aan Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de voor haar uit artikel 6.1 voortvloeiende verplichtingen. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot een maximum van één (1) maal het bedrag van de vergoeding, dat door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de diensten waarin de oorzaak van de schade is gelegen, althans beperkt tot het bedrag van de uitkering van de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of grove onzorgvuldigheid van Opdrachtnemer. In afwijking van het voorgaande, is de aansprakelijkheid niet beperkt wanneer de schade mede is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.

13.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn/haar uit de artikel 5 voortvloeiende informatieverplichting of doordat de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij/zij krachtens artikel 5 instaat, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van Opdrachtnemer.

13.3 Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door handelen of nalaten van door Opdrachtgever bij de uitvoering van de Opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.

13.4 Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derden waaronder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst en omzetderving, door welke oorzaak dan ook.

13.5 Opdrachtnemer is steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.

13.6 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden terzake van schade die verband houdt met of voortvloeit uit de door Opdrachtnemer uitgevoerde opdracht, indien en voor zover Opdrachtnemer daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens Opdrachtgever aansprakelijk is.

13.7 De in de voorgaande bepalingen van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, die hierdoor een rechtstreeks beroep op die aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.

13.8 Onverminderd het bepaalde in artikel 12 is Opdrachtgever gehouden, indien hij/zij van oordeel is of blijft dat Opdrachtnemer de opdracht niet naar behoren of met de vereiste zorg heeft uitgevoerd, zulks – tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 12.1 is gebeurd – onverwijld schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één (1) jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één (1) jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn/haar rechten en/of al zijn/haar aanspraken vervallen door het verstrijken van genoemde termijn.

 

Artikel 14 Beëindiging Overeenkomst

14.1 De Overeenkomst kan, nu deze is aangegaan voor bepaalde tijd of voor het verrichten van bepaalde diensten, niet vóór afloop van die tijd of vóór afronding van die diensten beëindigd worden, behoudens het hierna in artikel 14.2 bepaalde.

14.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 14.1 is ieder van partijen bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien redelijkerwijs vaststaat dat de opdracht, zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming door een van de partijen in de nakoming van zijn/haar verplichtingen, niet (meer) kan of zal worden uitgevoerd zoals door partijen is overeengekomen. Opdrachtnemer is bovendien bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien van haar in redelijkheid niet (meer) verlangd kan worden dat zij de opdracht uitvoert zoals door partijen is overeengekomen.

14.3 Beëindiging dient schriftelijk te geschieden met vermelding van de reden op grond waarvan wordt beëindigd.

 

Artikel 15 Wijziging Algemene Voorwaarden

15.1 Opdrachtnemer is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De door Opdrachtnemer gewijzigde algemene voorwaarden gelden jegens Opdrachtgever vanaf dertig (30) dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan Opdrachtnemer te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te beëindigen tegen het moment waarop de gewijzigde algemene voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing zouden worden, doch uitsluitend indien de wijziging een wezenlijke verzwaring van de voor Opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen inhoudt. Het bepaalde in artikel 14.3 is van overeenkomstige toepassing.

15.2 Indien Opdrachtgever tijdig te kennen heeft gegeven tegen de wijziging bezwaar te maken, zonder dat zij de Overeenkomst bevoegdelijk heeft beëindigd, blijven de ongewijzigde algemene voorwaarden tussen partijen gelden totdat de opdracht is voltooid of de Overeenkomst is beëindigd, doch niet langer dan zes (6) maanden vanaf het einde van de hiervoor genoemde termijn van dertig (30) dagen. Duurt de Overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

16.2 Alle geschillen die verband houden en/of voortvloeien uit de Overeenkomst, een andere soort verbintenis waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of deze algemene voorwaarden zelf, worden uitsluitend voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam.