EVTools voor overheden

De groei van het aantal elektrische voertuigen in steden brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor de openbare ruimte. In landen met een hoge EV-adoptie zoals Noorwegen en Nederland neemt de hoeveelheid publieke en semipublieke laders in steden snel toe. Veel van deze laders zijn geïnstalleerd op trottoirs en zorgen voor nieuwe objecten in onze straten, die met kabels verbonden zijn aan de ladende auto’s. Tegelijkertijd worden commercieel haalbare businesscases gecreëerd voor publiekladen door het concentreren van meerdere laders op één plaats, zogenaamde ‘laadhubs’.

In het begin werd in de meeste West-Europese landen tegemoetgekomen aan de vraag naar laadinfrastructuur door elke nieuwe EV te koppelen aan één nieuwe publieke laadpaal. Momenteel is de vraag zodanig dat veel auto’s bij voorkeur worden geladen bij bestaande laadpalen. Bij uitbreiding van het aantal laadpunten is het van belang om optimaal aan te sluiten bij het bestaande laadnetwerk. Het concentreren van laadvraag bij verschillende laadhubs verspreid over het stedelijk gebied, biedt ruimtelijke en financiële voordelen. Zo kan een optimale dekking (zo min mogelijk laadinfrastructuur, met een zo groot mogelijke afname) worden bereikt. En bovendien kan er gebruik worden gemaakt van bestaande netaansluitingen, bij uitbreiding op dezelfde locatie.

Om dit netwerk optimaal uit te breiden naar toekomstige behoeften, moeten we het huidige netwerk monitoren en preciezer voorspellen waar nieuwe laadpunten moeten worden geïnstalleerd.

Beleidsmakers hebben vaak behoefte aan eenvoudige, gebruiksvriendelijke modellen. Wat biedt EVTools gemeenten en andere overheden?

  1. Strategische uitbreiding van laadnetwerk – EVTools meet de prestaties van het bestaande laadnetwerk, samen met op data gebaseerde prognoses maakt zo het strategische uitbreiding van het netwerk mogelijk;
  2. Beheer van de openbare ruimte – gemeenten en laadpuntbeheerders kunnen de spreiding van de laadinfrastructuur en de impact ervan op de openbare ruimte in kaart brengen met EVTools
  3. Faciliteren van de aanvraag en realisatie procedure voor laadpunten door individuen en bedrijven – het onafhankelijke aanvraagportaal van EVTools maakt zowel een online-aanvraag voor een laadpunt door EV-eigenaren als het beheer en monitoring door gemeente, laadpaalexploitant, aannemer en netbeheerder van deze aanvraag mogelijk
  4. Informatievoorziening – de onlinetools van EVTools kunnen een informatieportaal zijn voor het beleid, de beschikbaarheid en de prestaties van het laadnetwerk voor verschillende belanghebbenden (stad, netbeheerder, exploitant van laadpunten, laadpuntgebruiker of aanvrager, enz.)
  5. Virtuele pilots – EVTools simulatiemodellen kunnen worden gebruikt om scenariostudies uit te voeren van bijvoorbeeld innovatieve pilots.
Prognose kaart
Prognosekaart

De verwachte groei in EV’s en hun technologische ontwikkelingen zijn een belangrijke factor bij de ontwikkeling van het laadnetwerk. Deze functionaliteit van EVTools ondersteunt toekomstbestendige strategieën voor de uitbreiding van het laadnetwerk. Er zijn verschillende opties, de meeste zijn dynamisch en hebben instelbare parameters (zoals het prognosejaar en het type gebruikers/EV’s). Het onderstaande voorbeeld is toegepast in bijna de helft van de Nederlandse steden en gemeenten. Gegevens die worden gebruikt om deze functionaliteit van EVTools te vullen zijn:

  • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
  • Leeftijden, inkomsten, enz. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  • Kadastrale gegevens (Kadaster), opensource kaart of vergelijkbare kaartlaag
  • Gemeentelijke laadpuntgegevens (bij voorkeur rechtstreeks via gecontracteerde exploitant)
  • Netgegevens (locatie- en congestie-informatie)
plankaart
Plankaart

De groei van elektrisch auto’s creëert nieuwe ruimtelijke uitdagingen in steden. Publieke en semipublieke laders worden geïnstalleerd in de openbare ruimte, parkeergarages, benzinestations en dergelijke. Tegelijkertijd worden commercieel haalbare bedrijfscasussen gemaakt voor publiek laden.

In sommige landen is de vraag zodanig dat veel auto’s worden geladen op één van de verschillende laadhubs verspreid over het stedelijk gebied. Om dit netwerk optimaal uit te breiden naar toekomstige behoeften, moeten we het huidige netwerk monitoren en preciezer voorspellen waar nieuwe laadpunten moeten worden geïnstalleerd. De EV-Planning-functionaliteit van EVTools stelt toekomstige locaties voor, waardoor samenwerking tussen steden, CPO’s en DSO’s wordt vergemakkelijkt. Binnen de stadsadministraties helpt het om het uitrolbeleid en wettelijke regelingen bij het opladen en parkeren te vergemakkelijken.

Het doel van de plankaart is een planning van de uitbreiding van een (bestaand) netwerk, inzichten in de prestaties van het laadnetwerk en financiële modellering van laadinfrastructuur voor contractbeheer of inkoop

Monitoringsdashboard

Steden en laadpuntbeheerders hebben niet altijd een diepgaand inzicht in de prestaties van hun laadnetwerk. Deze EVTools functionaliteit is geprogrammeerd voor het analyseren en grafisch- en visueel weergeven van onbewerkte laadgegevens. Voor netbeheerders geeft het hulpprogramma per laadpunt of gebied, laadpatronen weer gedurende dag, week en jaar (seizoensinvloeden).

Aanvraagportaal

De realisatie van een oplaadpunt vereist dat verschillende actoren samenwerken (zoals netbeheerders, verschillende afdelingen van gemeenten, laadpuntbeheerders en aannemers). Door heel Nederland bevinden zich laadpunten in verschillende fasen van het realisatieproces. Deze EVTools-functionaliteit is bedoeld om dit proces te optimaliseren en alle betrokken actoren de huidige status van elk laadpunt te bieden.

Business Case Wagenpark

Deze TCO-tool dienstvoertuigen is bedoeld voor gebruik van organisaties met bedrijfsvloten die inzicht willen in de kosten- en CO2 impact bij de overgang naar volledig elektrische voertuigen. De overgang naar elektrische voertuigen brengt significante CO2 besparingen mee. Voor verschillende voertuigtypen geldt dat de overgang naar elektrisch ook kostenvoordelen biedt: elektrische voertuigen hebben weliswaar vaak hogere aanschafkosten, maar kennen lagere brandstof- en onderhoudskosten. Voor sommige voertuigtypen, zoals bestelbussen, geldt dat de overgang naar elektrisch nog wel duurder is op dit moment maar we zien ook een trend dat steeds meer OEM’s (betaalbare) elektrische modellen van elektrische bestelbussen op de markt brengen.

Met hulp van deze TCO-tool kunt u als organisatie een beeld krijgen in hoeverre de overgang naar elektrische voertuigen voor uw wagenpark haalbaar is. Deze tool geeft op basis van het type voertuigen in het wagenpark van uw organisatie inzicht in de kosten- en CO2 impact bij de overgang naar elektrisch. Op basis van de uitkomsten van de tool kunt u inzicht krijgen in de business case voor overgang naar elektrische voertuigen, haalbare doelstellingen vaststellen en draagvlak voor verduurzaming vinden binnen uw organisatie.

SparkCity

Onderliggend aan de prognoses en simulaties in EVTools zijn diverse data bronnen (zie kader). Prognoses zijn gebaseerd op agent-based simulatie via een open source model ontwikkeld door EVConsult, de Technische Universiteit in Eindhoven en de Nederlandse Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL).

Een grote verscheidenheid aan wat-als-scenario’s met betrekking tot de veranderende mobiliteits- en energiesector (zoals V2G-systemen, opslag plus waterstofproductie) kan worden gesimuleerd om de impact op de openbare ruimte, het elektriciteitsnet en de businesscase van hernieuwbare elektriciteit en laadpunten te analyseren.

Ons model heeft momenteel de meest accurate voorspelling van de adoptie van elektrische voertuigen in Nederland en wordt gebruikt om beslissingen van de overheid op te baseren. Het wordt ook toegepast om de neteffecten van elektrische voertuigen voor netbeheerders te bestuderen en het is momenteel in ontwikkeling om het gedrag van autonome en gedeelde voertuigen te kunnen simuleren.

Road to Zero
Een geïntegreerde oplossing

Uniek aan EVTools is dat het tools en data integreert. Hoewel het mogelijk is om een van de componenten te gebruiken, zullen volledige EVTools-functies belanghebbenden in staat stellen om elkaars gegevens te integreren in de uitrol en beheer strategieën van hun laadpuntnetwerk. Exploitanten van laadpunten zouden bijvoorbeeld locaties kunnen kiezen die beter aansluiten bij de netvereisten, wat de tijd verkort die nodig is voor het netwerkrealisatieproces. Anticiperen op locaties met een hoog gebruik wordt makkelijker door statistische en actuele informatie over het gebruik van het netwerk. Dit zal de kosten verlagen door op deze locaties in plaats van één laadpunt, een laadhub in gebruik te nemen. Het potentieel van EVTools op gegevens gebaseerde uitrol van laadnetwerken op basis van coöperatieve tooling en het delen van gegevens, is nog maar net zijn waarde aan het tonen.

Geïnteresseerd in het gebruik van EVTools?
Neem contact met ons op voor vragen of een prijsindicatie voor uw specifieke behoeften!

Contactpersoon
Tim van Beek
Tim van Beek, is medeoprichter en eigenaar van EVConsult. Hij heeft een achtergrond in de stedenbouw- en bestuurskunde en is sinds 2002 werkzaam als projectleider en adviseur in binnen- en buitenland voor verschillende organisaties in de sectoren ruimte, water en infrastructuur. Vanuit die rollen maakte hij al in 2007 met veel enthousiasme en nieuwsgierigheid kennis met de dynamische wereld van elektrisch vervoer. Sinds de introductie van elektrisch vervoer werkt Tim als projectleider en adviseur voor verschillende opdrachtgevers aan het daadwerkelijk op straat brengen van voertuigen en infrastructuur.